Sporto Klubas

Taisyklės

Sporto klubo ir naudojimosi jo paslaugomis Taisyklės

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie įsigijo abonementą ( toliau abonementas arba narystė ) ir naudojasi šio sporto klubo paslaugomis. Kiekvienas asmuo pasirašydamas šį dokumentą patvirtina, kad atidžiai susipažino su taisyklėmis ir supranta galimas jų pažeidimo pasekmes.

1.       Asmuo norėdamas pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis privalo įsigyti abonementą. Pirmą kartą įsigydamas narystę klientas sumoka vienkartinį 3,00 Eur kliento kortelės aktyvavimo mokestį.

2.       Klientas pildydamas anketą privalo nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinį tel. numerį ir būtinai el. pašto adresą ( siekiant užtikrinti Kliento tinkama informavimą).

3.       Įsigijus pasirinktą abonemento tipą, narystė įsigalioja automatiškai iškart po apmokėjimo ir galioja iki sekančio artimiausio nelyginio mėnesio pirmos dienos.

4.       Sporto klubo darbo laikas darbo dienomis, savaitgaliais, švenčių dienomis: 07:30 – 22:00. ( Vasaros laiku – nuo 7:30 iki 21:00 )

5.       Klientas su bet kuriuo abonementu (viena aktyvuota abonemento kortele) turi teisę apsilankyti Sporto klube vieną kartą per dieną. Vieno apsilankymo trukmė – iki 3 val. Užtrukus ilgiau negu 3 val., klientui nuskaitomas papildomas 1 apsilankymo kartas  nuo bendro nepanaudotų apsilankymų kiekio.

6.       Klientui savo noru nutraukus narystę vėliau ji nėra atnaujinama. Abonementų galiojimas nėra stabdomas. Pinigai už sumokėtas paslaugas nėra grąžinami.

7.       Pametus, praradus ar sugadinus kortelę mokamas 3,00 Eur naujos kortelės aktyvavimo mokestis.

8.       Narystė yra vardinė. Klientui griežtai draudžiama perduoti kortelę kitiems asmenis, už bet kokius taisyklių pažeidimus, kitus nusižengimus prieš Sporto klubą atsako Klientas.

9.       Kliento narystė bendrais pagrindais baigiasi dviems atvejais: išnaudotas įsigytas apsilankymų Sporto klube skaičius arba iki artimiausio nelyginio mėnesio pirmos dienos.

10.     Pakeisti narystės tipą galima tik pasibaigus ankstesnio abonemento galiojimui.

11.     Rekomenduojama Klientui prieš pradedant lankyti Sporto klubą atsižvelgti į savo sveikatos būklę ( pasitikrinti sveikatos būklę arba pasitarti su gydytoju ), bei įvertinti galimas neigiamas pasekmes.

12.     Sporto klubas neatsako ir neatlygina jokios Kliento Sporto klube patirtos turtinės ir/ar neturtinės žalos sveikaitai ar gyvybei atsiradusios ne dėl Sporto klubo kaltės.

13.     Už nepilnamečius asmenis visais atvejais atsako jų tėvai, globėjai ir pats nepilnametis pagal šias taisykles ir kitus galiojančius teisės aktus.

14.     Klientas lauko avalynę privalo palikti tam skirtose spintelėse prieš įeidamas į sporto salės persirengimo kambarius. Klientas privalo saugoti raktą nuo užrakintos spintelės ir palikti jį vėl spynoje pasiimdas iš spintelės  savo avalynę. Už prarastą ar sugadintą raktą ( ir/ar spyną ) Klientas privalo sumokėti vienkartinį 10 Eur mokestį. Klientui nesumokėjus šio mokesčio, Sporto klubas pasilieka teisę sustabdyti abonemento galiojimą.

15.     Klientas asmeninius daiktus palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Spintelė rakinama Kliento atsinešta asmenine spynele ( arba nupirkta Pramogų Arenoje – 5 Eur jeigu yra tokia galimybė ).

16.     Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugos, todėl neatsako už jokius Kliento prarastus, sugadintus asmeninius daiktus. Surasti palikti daiktai gali būti saugojami iki 7 kalendorinių dienų.

17.     Klientas yra informuotas, kad sporto salėje Sporto klubo darbuotojų ( trenerių ) nebus ir jo atliekamų pratimų/treniruotės niekas neprižiūrės. Klientas supranta ir patvirtina, kad sporto salėje jis sportuos savarankiškai, pats pasirinkdamas sau konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat patiriamą fizinį krūvį pagal savo poreikius, ir suvokia  atliekamų veiksmų galimą įtaką savo kūnui ir organizmui ( sveikatai ).

18.     Nepilnamečiai gali lankyti Sporto klubą individualiai tik nuo 16 metų. Jaunesni nei 16 m. vaikai gali lankytis Sporto klube tik prižiūrimi vieno iš tėvų, globėjų ar įgalioto asmens.

19.     Klientas lankydamasis sporto salėje privalo:

·        dėvėti tik sportui skirtą aprangą, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

·        prieš naudojantis treniruokliu susipažinti su ant treniruoklio nurodytomis naudojimosi taisyklėmis siekiant tinkamai atlikti pratimą. Naudoti Sporto klubo treniruoklius, inventorių, bei kitą įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį;

·        prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, būtina patiesti rankšluostį;

·        atlikus pratimą palikti treniruoklį/įrangą tvarkingą, švarų, tinkamą naudoti kitiems. VISAIS atvejais svarmenis sudėti atgal į jiems skirtas vietas. Sporto klubui pastebėjus Klientą piktybiškai nesilaikančios šio įpareigojimo, gali būti skirtas vienkartinis 5 Eur mokestis už svarmenų surinkimo paslaugą. Klientui nesumokėjus šio mokesčio, Sporto klubas pasilieka teisę sustabdyti abonemento galiojimą;

·        netrukdyti  kitiems Sporto klubo klientams naudotis jo paslaugomis;

·        naudoti plaukų džiovintuvus tik galvos plaukams, o ne kitų kūno dalių ar aprangos detalių džiovinimui;

·        informuoti Pramogų Arenos administraciją arba apsaugą apie bet kokius pastebėtus kitų Klientų daromus pažeidimus ir/ar treniruoklių ar kito inventoriaus gedimus;

·        nesinaudoti sugedusia Sporto klubi įranga;

·        visiškai atlyginti dėl Kliento kaltės atsiradusius treniruoklių, įrenginių, kitos įrangos, inventoriaus, Sporto klubo turto sugadinimus, prapradimus, jų remontą.

20.     Klientui griežtai draudžiama sporto salėje:

·        būti apsvaigusiu nuo alkoholio ar kitokių psichotropinių medžiagų;

·        įsinešti ir vykdyti prekybą bet kokiais daiktais, įskaitant teisės aktais uždraustais preparatais;

·        rūkyti Sporto klubo patalpose;

·        šiukšlinti;

·        užimti vienu metu daugiau negu vieną treniruoklį ar pratimų atlikimo vietą;

·        vykdyti filmavimus, fotografavimus komerciniams tikslams be išankstinio administracijos leidimo;

·        tiekti trenerio konsultacijas ir/ar vykdyti sporto užsiėmimus be išankstinio administracijos leidimo.

21.     Sporto klubas pasilieka teisę sustabdyti, panaikinti, Kliento pažeidusio šias taisykles, galiojančią narystę ir neįleisti jo į Sporto klubą

22.     Bet kokie ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo taikiai, ginčas sprendžiamas pagal galiojančius teisės aktus.

23.     Šios taisyklės privalomos ir taikomos taip pat ir lankytojams, kuriems suteikiama vienkartinė teisė naudotis Sporto klubo paslaugomis tiek, kiek tai atitinka vienkartinio apsilankymo sąlygas.

24. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos
vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje,
adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466,
interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą
http://ec.europa.eu/odr/.

Norėdami susisiekti su Sporto klubo administracija, prašome kreiptis el. paštu pramoguarena.info@gmail.com

Sporto klubo administracija esant teisiniams ir/ar kitiems objektyviems pagrindams turi teisę keisti šių Taisyklių nuostatas iš anksto įspėjus esamus Klientus.